Istoricul şi geografia comunei

Prezentarea geografică şi istorică a localităţii

Comuna Urecheşti, Judeţul Bacău este aşezată la poalele renumitei păduri seculare „Ceortolom” – Pădurea Dracului.

Pe partea stângă a rîului Trotuş se află satele Urecheşti şi Slobozia, iar pe partea dreaptă satele Cornăţel, Lunca Dochiei şi Satu Nou.

Într-o îmbinare geografică armonioasă coexistă – dealurile înalte subcarpatice – ale Moldovei – reprezentată de Culmea Petricica, câmpia Trotuşului şi dealurile înalte subcarpatice aparţinând unităţii geografice de curbură, care începe de la Valea Trotuşului şi se termină la Valea Dâmboviţei.

Dezvoltând analiza putem spune că pe teritoriul Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău întâlnim două tipuri mari de relief, şi anume:

–          reliefuri sculpturale,

–          reliefuri acumulative.

Din categoria reliefurilor sculpturale avem versanţi cu eroziune moderată până la excesivă, care au o pantă de 10-30 grade şi expoziţii N-NE şi N-NV.

Din categoria a doua avem terasele sau luncile (Forme acumulative la care a contribuit şi contribuie reţeaua hidrografică şi structura geologică).

Profilul formelor de versant este în trepte. Altitudinea absolută maximă a teritoriului este de 270m faţă de nivelul mării, iar altitudinea minimă este de 165m.

Relieful a avut şi are o influenţă foarte mare asupra formării şi evoluţiei solurilor. Acestea sunt în funcţie de forma de relief şi anume: pe versanţi solurile sunt într-un stadiu de evoluţie foarte înaintată cu potenţial agricol scăzut, pe măsură ce înaintăm spre luncă solurile sunt din ce în ce mai noi, ajungând ca în apropiere de albia Trotuşului să avem soluri aluviale evoluate. O altă influenţă asupra solurilor a avut şi o are asupra evoluţiei şi eroziunii solurilor apa prezentă în râurile şi pârâurile de pe acest teritoriu.

 

Clima

               

Se ştie că unul din factorii de bază care determină climatul este aşezarea geografică. Teritoriul Comunei Urecheşti neavând un relief prea înalt şi clima locală este mai puţin aspră, făcând parte din categoria climatului temperat- continental.

În zona Comunei noastre temperatura medie anuală, din datele statistice se situează în mod frecvent în jurul valorii de 9,20 C, cu veri călduroase şi ierni friguroase.

 Media anuală a precipitaţiilor a fost relativ egală cu media multianuală.

             

Hidrografia 

 

Apele reprezintă una din componentele de bază ale mediului natural, alături de relief, climă, vegetaţie, soluri şi trebuie apreciate ca resursă naturală epuizabilă, motiv pentru care este necesar ca toate caracteristicile să fie cunoscute, valorificate raţional, amenajate şi protejate în vederea menţinerii calităţii în viitor.

După caracteristicile şi aspectul general pe care îl prezintă, apele din arealul studiat sunt împărţite în două categorii:

–          ape de suprafaţă,

–          ape subterane.

Reţeaua apelor de suprafaţă este reprezentată de rîul Trotuş ce are un curs permanent şi de o serie de afluenţi ai săi la care curgerea este temporară.

Rîul Trotuş izvorăşte din Munţii Ciucului, de la o altitudine de 1360m. El udă teritoriul Comunei Urecheşti pe o distanţă de 10,5 km, pătrunde în comună prin partea de vest, nord-vest, apoi îşi desfăşoară cursul spre est, sud-est având pe malul stâng satele Urecheşti şi Slobozia, iar pe malul drept satele Cornăţel, Satu Nou şi Lunca Dochiei.

Ca urmare a unei meandrări puternice desfăşurată într-un interval îndelungat, Trotuşul şi-a format o luncă a cărei lăţime este cuprinsă între 2,5 km la intrare în Comuna Urecheşti crescând până la 4 km în hotarul de est.

În cadrul luncii, Trotuşul îşi desfăşoară cursul meandrat, prezentând abateri către stânga (la intrare pe teritoriul comunei) şi către dreapta (amonte de satul Cornăţel), iar după ce trece podul pe DN 11A capătă o evoluţie către est de satul Cornăţel cu tendinţă de orientare S-E pe care o păstrează până la vărsare.

Lungimea totală a rîului Trotuş de la izvor până la varsare în rîul Siret este de 149,2 km, iar pe teritoriul Comunei Urecheşti acesta acoperă o distanţă de 10,5 km.

Lângă rîul Trotuş, dar având caracter temporar, se remarcă prezenţa unor pâraie, atât pe partea dreaptă (Valea Largă, Valea Trăstioarei, Valea Porcăriei, Valea Hanganului, Valea Munteanului), cât şi pe partea stângă (Valea Vărăriei, Valea Danciului, Valea Strâminoasa, valea Rea, Valea cu Meri).

Urecheşti – sat aparţinând Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău situat în SE Culoarului Trotuşului Inferior. Atestat documentar la 2 martie 1472 – Ştefan cel Mare – domnitorul Moldovei întăreşte lui Ilea Huru Comis satul Urecheşti, pe Trotuş, în faţa Ajudului. La început satul avea două părţi: Giosănii şi Susiani (Urecheştii de Jos şi Urecheştii de Sus) care au fost unificate.

Cornăţel –  sat aparţinând Comunei Urecheşti, Judeţul Bacău situat în zona SV a Culoarului Trotuşului Inferior atestat documentar la 1774.

Lunca Dochiei – sat aparţinând Comunei Urecheşti – situat la 4 km sud de Urecheşti – este un sat vechi cu rezonanţă istorică – prima atestare documentară este legată de biserică – construcţia ei datând din 1790.

Slobozia – sat relativ nou – datat documentar la 1830 – care arată că este un sat în ţinutul Putnei, înfiinţat pe moşia Copăceşti.

Satu Nou – sat aparţinând tot Comunei Urecheşti este atestat documentar la 1830 – ca fiind sat în ţinutul Putnei şi înglobat la început în satul Cornăţel.