Precizari termen de depunere dosare concurs pub;licat in data de 15.12.2017

Precizam faptul ca termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul oficial al Romaniei partea a III-a, perioada cuprinsa intre 15.12.2017-03.1.2018 ora 16:00.

Dosarele de inscriere la concurs vor cuprinde urmatoarele documente:

•formularul de înscriere;
•copia actului de identitate;
•copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
•copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor
necesare ocupării funcţiei publice;
•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
•cazierul judiciar;
•declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

  • declaratia pe propria raspundere care sa ateste ca nu a fost destituit dintr-o functie publica s-au nu i-a incetat contractul de munca pe motive disciplinare in ultimii 7 ani.Documentele sus-amintite vor fi insotite de originale in vederea conformarii acestora de catre secretarul comisiei.